Plačila za starše glede na novo osnovo in dodatni popust za čas od 1.4.2023 dalje

Plačilo staršev za programe predšolske vzgoje je urejeno s:
– Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur.l. RS, št. 129/06 in spremembe)
– Sklepom o določitvi cene programov v vrtcih Mestne občine Krško (Ur. l. RS, št. 48/2023)

Navedena plačila veljajo samo za občane občine Krško, ki imajo otroke vključene v enega izmed vrtcev Mestne občine Krško

1. Starostna skupina 1-3let.
Ekonomska cena: 732,35 €.
Osnova za plačilo staršev: 688,77 € (Ekonomska cena -1. olajšava)
     
Plačilni razred Plačilo staršev
brez olajšave NORP v €
Dejansko plačilo staršev
zaradi olajšave (-30%)
     
1. (0%) 0 € 0 €
2. (10%) 68,88 € 48,21 €
3. (20%) 137,75 € 96,43 €
4. (30%) 206,63 € 144,64 €
5. (35%) 241,07 € 168,75 €
6. (43%) 296,17 € 207,32 €
7. (53%) 365,05 € 255,53 €
8. (66%) 454,59 € 318,21 €
9. (77%) 530,35 € 371,25 €
     
     
2.Kombinirana skupina.
Ekonomska cena: 544,93 €.
Osnova za plačilo staršev: 539,89 € (Ekonomska cena -1. olajšava)
     
Plačilni razred Plačilo staršev
brez olajšave NORP v €
Dejansko plačilo staršev
zaradi olajšave (-30%)
     
1. (0%) 0 € 0 €
2. (10%) 53,99 € 37,79 €
3. (20%) 107,98 € 75,58 €
4. (30%) 161,97 € 113,38 €
5. (35%) 188,96 € 132,27 €
6. (43%) 232,15 € 162,51 €
7. (53%) 286,14 € 200,30 €
8. (66%) 356,33 € 249,43 €
9. (77%) 415,72 € 291,00 |
     
     
3.Starostna skupina 3 – 4 let.
Ekonomska cena: 526,04 €.
Osnova za plačilo staršev: 526,04 € (Ekonomska cena -1. olajšava)
     
Plačilni razred Plačilo staršev
brez olajšave NORP v €
Dejansko plačilo staršev
zaradi  olajšave
     
1. (0%)  0 € 0 €
2. (10%) 52,60 € 36,82 €
3. (20%) 105,21 € 73,65 €
4. (30%) 157,81 € 110,47 €
5. (35%) 184,11 € 128,88 €
6. (43%) 226,20 € 158,34 €
7. (53%) 278,80 € 195,16 €
8. (66%) 347,19 € 243,03 €
 9. (77%) 405,05 € 283,54 €
     
4. Starostna skupina 3-6let.
Ekonomska cena: 498,72 €.
Osnova za plačilo staršev: 466,85 € (Ekonomska cena -1. olajšava)
     
Plačilni razred Plačilo staršev
brez olajšave NOPR v €
Dejansko plačilo staršev
zaradi olajšave (-30%)
     
1. (0%) 0€ 0 €
2. (10%) 46,69 € 32,68 €
3. (20%) 93,37 € 65,36 €
4. (30%) 140,06 € 98,04 €
5. (35%) 163,40 € 114,38 €
6. (43%) 200,75 € 140,52 €
7. (53%) 247,43 € 173,20 €
8. (66%) 308,12 € 215,68 €
9. (77%) 359,47 € 251,63 €
     
  1. olajšava ja znesek med ekonomsko ceno Vrtca Krško in najnižjo ekonomsko ceno vrtca v Mestni občini Krško in jo krije občina.

Za občane, ki imajo stalno prebivališče v drugih občinah, veljajo ekonomske cene programov. V kolikor ima katera občina kakšno olajšavo, je ta ustrezno upoštevana na računu.

PLAČILO V PRIMERU ODSOTNOSTI OTROKA
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca se od plačila odšteje znesek za prehrano (sorazmerni del, glede na plačilni razred) – za vsak dan odsotnosti.


PLAČILO V PRIMERU DALJŠE ODSOTNOSTI OTROKA ZARADI BOLEZNI

V primeru odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni, ki traja nepretrgoma  tri tedne ali več (najmanj 21 koledarskih dni), se za čas odsotnosti otroka obračuna 50% plačila, znižanega za znesek prehrane.

Opozorilo: Za uveljavljanje navedenega 50% popusta v primeru bolezni, morajo starši predložiti zdravniško potrdilo. Obrazce, ki se uporabljajo kot zdravniška potrdila lahko dobijo starši na spletni strani Vrtca Krško: www.vrtec-krsko.si ali v upravi vrtca. Potrditi pa jih mora otrokov zdravnik (obrazce imajo ponavadi tudi v ambulanti).

Zdravstveni dom zaračuna izdajo potrdila 6,00 €.

ODSOTNOST OTROK V ČASU POLETNIH POČITNIC

V času poletnih počitnic (v času od 1. junija do 30. septembra) lahko starši uveljavljajo rezervacijo in sicer za neprekinjeno odsotnost najmanj en mesec in največ dva meseca.
V času rezervacije plačajo starši 25% plačila.
Rezervacijo morajo starši vnaprej pisno napovedati.

!! POZOR !!

Zmanjšano plačilo vrtca v primeru daljše odsotnosti otroka zaradi bolezni in v času rezervacij, velja le za starše, ki jim odločbo o višini plačila izda Center za socialno delo Krško. Tudi navedeni cenik velja le za otroke iz Mestne občine Krško.

!! PLAČILO OPOMINA!!

Staršem, ki ne poravnajo plačila oskrbnine v zahtevanem roku, vrtec izda OPOMIN. Prvi opomin je brezplačen, od 1.4.2023 drugi opomin znaša 4,12 €, tretji opomin je pred tožbo in znaša 7,79 €. Velja do spremembe.